Лекція 1. Юридичні клініки:історія виникнення та розвитку, їх мета та завдання діяльності

(2 години).

1. Історія юридичної клінічної освіти та передумови її виникнення.

2. Поняття та сутність юридичної клініки.

3. Створення юридичної клініки, визначення її правового статусу, структура та організація роботи.

4. Правова природа ризикового договору.

Заключна частина – 5 хв.

Література:

Нормативні акти

1. Конституція України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

2. Сімейний кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135.

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 19.11.2012 р. // Відомості верховної ради, ВВР, 2012, № 35, ст. 295.

5. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 р. // ВВРУ - 2011 № 34- Ст. 567.

6. Закон України „Про звернення громадян" від 02.10.1996 р. // ВВРУ - 1996. -№47.-Ст. 256 (із змінами в редакції від 29.11 2012).

7. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 05.07.2012 р. // ВВРУ -2012. - № 34. - Ст. 62.

8. Закон України „Про інформацію" від 02.10.1992 р. // ВВРУ -1992. - №48. - Ст. 650 (із змінами в редакції від 10.08.2012).

9. Закон України „Про засади державної мовної політики" від 03.07.2012 р. // ВВРУ -2012. - № 44. - Ст. 345.

10. Наказ Міністерства освіти і науки України „Про затверджен­ня Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України" від 3 серпня 2006 року № 592.

11. Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 р. №6/УТ // БЗЮПУ.-2003.-№7.

Інші документи

1. Василюк С.Ф., Єлов В.А. «Навчально-методичний посібник (модуль) із земельного права (для викладачів юридичних клінік, спецкурс «Юридична клініка»)» Луцьк, 2003. - 80 с.

2. Винокуров Ю.Е., Винокуров А.Ю. Сборник сценариев деловнх игр по юридическим дисциплинам: Учеб.-методич. пособие М., 2002.

3. Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності» : Тренінговий комплекс: Навчально- етодичний посібник / За ред. А.О. Галая. - К.: Атіка, 2006. - 124с.

4. Гутников Аркадий Профессиональные навыки юриста: опит практического обучения // Профессиональные навыки юриста: опит практического обучения. М., 2012.

5. Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері громадського правозахисту.» Посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних за­кладів» Львів, 2011. - 126 с.

6. Гари С. Гилдин „Стратегия судебного разбирательства: позиция по делу: замечания и комментарии" http://www.lawclinic.ru.

7. Дулеба М.В. «Юридичні клініки» в Україні: роль, завдання та ор­ганізаційно-правові засади: Посібник - К.: «МП Леся», 2003. - 120 с.

8. Дулеба М.В. Діяльність «Юридичних клінік» в Україні: шля­хи розвитку та вдосконалення. Науково-практичний посібник. -К.: Атіка, 2004. - 160 с.

9. Дулеба М., Удод М.В., Моисеев Ю.А., Злов В.А., Розенфельд Н.А., Дмитренко О.В. «Юридичні клініки в Україні: роль, завдання та організаційно-правові засади» К.: «МП Леся», 2003. - 120 с.

10. Єлов В.А. Формування окремих професійних навичок юрис­та роботи з клієнтом у студентів юридичних факультетів - Луцьк.: РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Л.Українки, 2003. - 72 с.

11. Єлов В.А., Молі бог СІ., Павленко Д.Г. „Юридична клініка": Навчальний посібник. - К., „Школяр" 2011р.

12. Защита по уголовному делу, под ред. Е.Ю. Львовой, М., 2012, стр. 197-200.

13. Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного кон­сультування. Навчально-методичний посібник. - Острог: „Ост­розька академія", 2011.

14. Мизанур Рахман «Планирование дела и вьіработка тактики» http://www.lawclinic.ru.

15. Мира Гур-Ари „Анализ и планирование по делу". Материалы Програмы подготовки преподавателей "Клиническое юридическое образование", 1-21 апреля 2010 года, Санкт-Петербург (Ольгино) http://www.lawclinic.ru.

16. Слов В.А., Молібог СІ., Павленко Д.Г. „Юридична клініка":
Навчальний посібник. - К., „Школяр" 2010 р.

17. Лидия Воскобитова «Консультирование как вид деятельнос-
ти адвоката». Материалы методического семинара для преподавате-
лей "Клиническое юридическое образование", 14-18 декабря 2010 г.,
Санкт-Петербург (Ольгино). http://www.lawclinic.ru.

18. Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного кон-
сультування. Навчально-методичний посібник. - Острог: „Ост-
розька академія", 2012.

19. Толстова А. «Консультирование, как одна из форм работы сту-
дентов в общественной приемной по защите прав человека». Мате-
риалы летней школы для студентов-юристов "Академия прав чело-
века", 25 июля - 2 августа 2001г., Ставрополь, http://www.lawclinic.ru.

20. Упражнения по консультированию: Дело Кисловой ("Право
матери"), Дело Нечитайло, Дело Черновой. Материал методическо-
го семинара для преподавателей "Клиническое юридическое обра-
зование", 14-18 декабря 2000г., Санкт-Петербург (Ольгино). http://
www.lawclinic.ru.


2296283115070530.html
2296334696116299.html
    PR.RU™