СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Всеукраинская профессиональная бухгалтерская газета «Все о бухгалтерском учете»

1. Всеукраинская профессиональная бухгалтерская газета «Все о бухгалтерском учете». Спецвыпуск №10 от 28.01.2011г.

2. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник.- К., Кондор, 2006. – с.15-52.

3. Статут КП Новоадарське «СКП».

4. Податковий кодекс України. Х.: Все про бухгалтерський облік. Обмежений випуск. Січень 2011 року.

5. http://revolution.allbest.ru/marketing/00078924_0.html

6. http://www.refine.org.ua/pageid-4710-1.html

7. http://www.br.com.ua/referats/Finance/23914-4.html

8. Закон України «Про іноваційну діяльность» від 04.07.2002р.

9. Інструкція щодо складання форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики № 1-підприємництво. Київ: Державний комітет статистики-2004р. с.1-28.

Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Новоайдрської селищної ради

від «20» серпня 2005 №226/3

Голова селищної ради

____________В.М.Білоус

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НОВОАЙДАРСЬКЕ «СКП»

смт. Новоайдар

2005 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВОАЙДАРСЬКЕ «СКП» (далі – Підприємство) є суб’єктом господарювання, що утворене рішенням Новоадарської селищної ради від 18.08.2005 № 315/2

1.2. За своїм статусом Підприємство є комунальним унітарним комерційним підприємством.

1.3. Власником Підприємства є територіальна громада Новоадарської селищної ради в особі Новоадарської селищної ради (надалі - Власник).

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство має цивільну правоздатність і дієздатність, може бути позивачем і відповідачем, іншим учасником у справі у всіх судах, що діють на Україні відповідно до діючого законодавства України.

Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

Підприємство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та закону, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.

Цивільна правоздатність Підприємства і право юридичної особи виникає з моменту його створення та державної реєстрації, здійсненої в установленому законодавством порядку, і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі-Реєстр) запису про його припинення.

1.5. Підприємство є самостійним суб'єктом господарювання.

Підприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, рішеннями Станично-Луганської районної ради, розпорядженнями голови Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області, відповідними актами інших виконавчих органів Станично-Луганської району, прийнятими в межах їх повноважень.

1.7. Підприємство в установленому законодавством порядку має право створювати філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи, і діють на основі положень про них, затверджених директором Підприємства. Рішення про створення цих підрозділів приймає директор Підприємства з подальшим повідомленням про Власника та згідно законодавства державного реєстратора.

Підприємство може виступати засновником окремих юридичних осіб, вступати до об'єднань підприємств у порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством України та положеннями цього Статуту.

1.8. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями свого Власника, крім випадків, встановлених законом.

1.9. Повне найменування Підприємства:

українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВОАЙДАРСЬКЕ «СКП»;

російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОАЙДАРСКОЕ «СКП»

1.10. Скорочене найменування Підприємства:

українською мовою – КП НОВОАЙДАРСЬКЕ «СКП» ;

російською мовою – КП «НОВОАЙДАРСКОЕ «СКП».

1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 93600, Луганська область, Новоайдарський, смт.Новоайдар, кв. Миру, буд. 8 а.


2294741630877997.html
2294826768072210.html
    PR.RU™