Тема 9. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Характеристика інновацій та інноваційної діяльності підприємства.

2. Типи й класифікація інновацій.

3. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності.

4. Інноваційне підприємство, його характеристика та специфіка.

5. Сутність та значення інноваційного продукту.

6. Функції та значення технополісу, технопарку та бізнес-інкубатора.

7. Джерела фінансової підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.

8. Інноваційні процеси, їх класифікація, форми та джерела форму­вання.

9. Форми та напрями науково-технічного прогресу.

10.Напрями та об'єкти організаційного прогресу.

11.Методика визначення ефективності технічних нововведень та можливості її вдосконалення.

12.Вплив реалізації технічних нововведень на показники господарсько-фінансової діяльності підприємств — споживачів нововведень.

13.Стратегічні та середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності.

14.Зміст і завдання Концепції науково-технічного та інноваційного роз­
витку України.

15.Пріоритетні напрями інноваційного розвитку у сфері виробництва.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тести

Тест 1. Інновація — це:

а) діяльність, спрямована на використання й комерціалізацію ре­зультатів наукових досліджень і розробок, і яка зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг;

б) новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного чи іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;

в) сукупність прогресивних, якісно нових змін, що безперервно ви­никають у часі і просторі на підприємствах, змін що охоплюють весь комплекс відносин виробництва і споживання та являють собою період від зародження ідеї до її комерційної реалізації.

Тест 2. Технологічний парк — це:

а) комплекс дослідних інститутів, лабораторій та підприємств, що створюється на заздалегідь підготовлених територіях із метою координації діяльності та співробітництва таких головних ланок, як наука, вища школа, державний сектор виробництва, приватні підприємства, місцеві та регіональні органи управління;б) науково-промисловий комплекс, створений для виробництва но­вої прогресивної продукції або розроблення нових наукомістких технологій на базі тісних взаємовідносин виробничих підпри­ємств з вищими навчальними закладами й науково-технічними центрами. У ньому поєднуються наука, техніка і підприємництво, здійснюється тісне співробітництво між академічною наукою,
підприємцями, місцевими і центральними органами влади;

в) юридична особа або об'єднання на підставі договору про спільну діяльність юридичних осіб (учасників), головною метою яких є діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних про­ектів, виробничого впровадження аукомістких розробок, висо­ких технологій та конкурентоспроможної на світових ринках
продукції.

Тест 3. Інноваційні процеси — це:

а) вдосконалені конкурентоздатні технології, а також організацій­но-технічні рішення виробничого характеру, що істотно поліп­шують структуру й якість виробництва;

б) комплекс необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту або інноваційної продукції;

в) сукупність прогресивних та якісно нових змін на підпри­ємствах, що безперервно виникають у часі й просторі, й охоплю­ють весь комплекс відносин виробництва і споживання та пред­ставляють собою період від зародження ідеї до її комерційної реалізації.

Тест 4. За своїм характером інноваційні процеси поділяються на види:

а) технічні;

б) організаційні;

в) матеріальні;

г) економічні;

д) соціальні;

е) юридичні.

Тест 5. Шляхами розвитку НТП є:

а) еволюційний розвиток;

б) революційний розвиток;

в) соціальний розвиток.


2294520069167812.html
2294588469705434.html
    PR.RU™