Етапи навчання руховим діям

Рухові вміння та навички

Рухове вміння – це такий рівень володіння руховою дією, який характеризується необхідністю детального свідомого контролю за діями, невисокою швидкістю виконання, нестабільністю та не економністю рухів, нестійкістю до дії несприятливих чинників, наявністю зайвих рухів.

Формування рухових вмінь вимагає від учня активної участі в навчальному процесі, привчає аналізувати сутність поставлених завдань, умови виконання, керувати власною розумовою, від чуттєвою і руховою діяльністю.

Рухова навичка – це такий ступінь володіння технікою дії, при якому керування рухами відбувається автоматично, вирізняється високою стабільністю і надійністю, економністю, плавністю.

Стабільна навичка – це така ступінь оволодіння технікою, коли вправа виконується в стандартних умовах. Абсолютна стабільність явище негативне. Потрібно прагнути до варіативної навички.

Варіативна навичка – це така ступінь оволодіння дією, що дозволяє виконувати її у змінних умовах.

Рухові навички можуть мати позитивний або негативнийперенос.

“Позитивний перенос” навичок– це така взаємодія навичок, при якій раніше сформована навичка полегшує формування наступної навички.

“Негативний перенос” навичок– це така взаємодія навичок, при якій раніше сформована навичка ускладнює вивчення наступної навички.

Існують такі групи методів навчання техніки:

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний (відтворення);

- проблемний;

- евристичний;

- дослідницько-самостійних.

При навчанні техніки фізичних вправ застосовуємо словесний, наочний та практичний методи.

У шкільному фізичному вихованні структуру процесу навчання доцільно будувати у три етапи:

v етап початкового розучування;

v етап поглибленого розучування;

v етап закріплення і вдосконалення.

Мета етапу початкового розучування – навчити основ техніки рухової дії, сформувати вміння виконувати її в загальних рисах, в основному варіанті.

Завдання цього етапу:

1.Створити загальне уявлення про рухову дію і осмислити її суть.2. Навчити частин техніки дії, які раніше не були засвоєнні.

3. Сформувати загальний ритм рухового акту.

4. Усунути зайві рухи, які грубо спотворюють техніку.

Основні помилки на стадії формування початкового вміння є такі:

- внесення в руховий акт додаткових, непотрібних рухів;

- відхилення рухів за напрямком і амплітудою;

- зайва напруженість багатьох м’язових груп;

- спотворення загального ритму дії.

Основними причинами цих помилок є:

- недостатня фізична підготовленість учнів;

- боязнь, що призводить до надмірного напруження мускулатури і обмеження амплітуди рухів;

- недостатнє розуміння учнем рухового завдання;

- недостатній самоконтроль рухів;

- дефекти у виконанні попередніх частин рухової дії;

- втома учнів;

- негативний перенос навичок;

- несприятливі умови виконання рухових дій.

Мета етапу поглибленого розучування– завершити формування рухової дії в основному варіанті на рівні навички і створити основу для формування умінь виконувати її в різноманітних умовах.

Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання:

6. Поглибити розуміння учнями закономірностей рухової дії, що вивчається.

7. Уточнити техніку щодо індивідуальних можливостей учнів, посилити самоконтроль.

8. Домогтися правильного виконання вправи.

9. Створити передумови варіативного виконання дії.

Навчання на цьому етапі будується таким чином, щоб забезпечити виконання вправи на рівні рухового вміння і сприяти її переходу до навички.

Мета етапу закріплення і вдосконалення: - завершити формування рухової навички.

Для досягнення мети вирішуються такі завдання:

1. Закріпити навичку володіння технікою дії.

2. Забезпечити варіативність застосування сформованої навички в різних умовах.

3. Завершити індивідуалізацію виконання засвоєної вправи.

Для закріплення навички, забезпечення варіативності її виконання використовують такі методи:

- стандартно-повторної та повторно-варіативної вправи;

- змінюють зовнішні умови виконання;

- регулюють фізичний і психічний стан учнів;

- поєднують вивчену на другому етапі вправу з іншими діями;

- підвищують обсяг та інтенсивність виконуваної роботи.

Причинами помилок на цьому етапі є:

- надмірна, тривала концентрація уваги на контролі за деталями дії;

- порушення міри варіативності вправ і умов їх виконання;

- порушення співвідношення між відпрацюванням рухової навички і вихованням рухових якостей.


2293695926008748.html
2293715824476902.html
    PR.RU™