Порядок проведення розрахунків

Обладнання

1. Омметр

2. Провідник

3. Штангенциркуль

4. Лінійка

Теоретичні відомості

Провідник – це речовина, що проводить електричний струм. Як будь-яка речовина, провідник складається з молекул, що перешкоджають протіканню струму – створюють опір. Значення опору залежить від фізичних характеристик провідника. Сталий для речовини параметр ρ називають питомим опором. Питомий опір залежить від фізичних властивостей речовини, її стану, наявності домішок.

Порядок виконання роботи

І. Сформулювати означення базових понять, що використовуються при дослідженні, вказати відповідні формули

· Опір - ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

[ __ ] - _____.

· Залежність опору від параметрів провідника:

__-_______________________________________ ( ____ ) __-_______________________________________ ( ____ ) __-_______________________________________ ( ____ )
Формула Величини та їх одиниці

· Чому при однаковій силі струму тонкі проводи нагріваються більше, ніж товсті ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ІІ.Ознайомитися з правилами техніки безпеки при роботі з обладнанням та виконанні

дослідження:

· Чітко з’ясуйте зміст і порядок проведення досліду. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів.

· Починайте виконувати завдання тільки з дозволу викладача; виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена викладачем.

· Складаючи електричне коло, дотримуйтеся полярності, вказаної на панелі приладів. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів.

· Джерело живлення вмикайте в електричне коло в останню чергу, після перевірки схеми викладачем та з його дозволу.

· Виявивши несправність в електричних пристроях, повідомте про це викладача.

· Після закінчення роботи приберіть робоче місце з дозволу викладача: розберіть коло, складіть прилади так, як вони були складені до початку роботи, здайте робоче місце викладачу.

· Не залишайте робоче місце без дозволу викладача.

________________ ________________

Підпис студента Допуск до роботи

ІІІ.Виконати дослід згідно опису порядку виконання

Порядок виконання досліду

1.Виміряти діаметр провідника: d =______ м.

2.Виміряти довжинупровідника: l 1=_______ м.

3.Під׳єднати провідник до клем омметра, а сам прилад до джерела електричної енергії.

4.Визначити опір провідника: встановити обидва барабани таким чином, щоб при натисканні на кнопку омметра стрілка не рухалася (перебувала на нулі). Малий барабан – грубе налаштування, великий – точне налаштування. Добуток показників обох барабанів дасть значення опору : R1 =_______ Ом.

5.Повторити вимірювання для ще двох провідників різної довжини:

l 2=_______ м, R2=_______ Ом.

l 3=_______ м, R3=_______ Ом.

ІV.Обчислити значення параметрів згідно порядку проведення розрахунків

Порядок проведення розрахунків

1.Обчислити площу поперечного перерізу провідника за формулою :

S = = __________ м2

2.Обчислити значення питомого опору ρ провідника використовуючи формулу :

ρ1 = = ____________ Омˑм,

ρ2 = = ____________ Омˑм,

ρ3 = = ____________ Омˑм.

3.Обчислити середнє значення ρ :

ρс = = _________ Омˑм

4.Обчислити абсолютну похибку, використовуючи формулу ∆ ρ = | ρ таб – ρс |,

де ρ таб =1,1ˑ10-6Омˑм:

Δρ = ___________________________ = _________ Омˑм;

та відносну похибку:

V.Зробити висновок про результати дослідження, вказати значення ρ з урахуванням похибки:

Висновок________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ρ = _____________ _________(____%)

„____” _____________20___ р ____________________________

Дата виконання Прізвище, ініціали


2292781981387977.html
2292850137162072.html
    PR.RU™